web tasarım kullanım şartları

Hizmet Sözleşmesi – Bursa Web Tasarım & Yazılım

MADDE 1. TARAFLAR

Bursa Web Tasarım & Yazılım Cumhuriyeti yasaları uyarınca usulüne uygun olarak kurulmuş, e kayıtlı adresi İzmir Yolu Cad. Ertuğrul Mah. Eflatun Sk. 1071 Plaza NO: 4 Daire: 19 Nilüfer / BURSA

MÜŞTERİ: …………………………………………….., Türkiye Cumhuriyeti yasaları uyarınca usulüne uygun olarak kurulmuş, ticari sicil kayıt no ……………….. ve kayıtlı adresi……………………………………………………………………………. olan firma. İmza yetkilisi…………………………. (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca “Müşteri” olarakanılacaktır.) Müşteri, işbu sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. Müşteri’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, Bursa Web Tasarım & Yazılım’ın yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik Müşteri tarafından 3 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, Bursa Web Tasarım & Yazılım, işbu sözleşmeyi haklı sebeple derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın tazminat ve benzeri herhangi bir yükümlülük doğmaksızın feshetme hakkına sahiptir. Bursa Web Tasarım & Yazılım’ın bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile Müşteri, Bursa Web Tasarım & Yazılım’dan sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile Müşteri, Bursa Web Tasarım & Yazılım’ın, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme metninde Bursa Web Tasarım & Yazılım ve Müşteri tek başına “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2. SÖZLEŞME KONUSU:

Bu sözleşme, Bursa Web Tasarım & Yazılım ile Müşteri arasında yazılım, hizmet, destek, yazılım geliştirme, sunucu ve internet hat hizmetlerinin bedeli karşılığında kiralanması ve kullanım şartlarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

3.1. Sözleşmenin süresi 12 AY’dır. Belirtilen sürenin bitiminden önce, taraflardan birinin sona erdirme isteğini 15 gün öncesinden yazılı olarak diğer tarafa bildirmemesi veya ödemenin Müşteri tarafından Bursa Web Tasarım & Yazılım’a haber verilmesine gerek kalmaksızın yapılmasına devam edilmesi halinde sözleşme otomatik olarak aynı süre için ve aynı koşullarla uzar. Bursa Web Tasarım & Yazılım’nin sözleşme şart ve koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.

3.2. Bursa Web Tasarım & Yazılım’nın sözleşme koşullarındaki değişiklik talebini bildirimden itibaren Müşteri yeni hükümleri kabul etmediğini 10 gün içerisinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde sözleşme; Bursa Web Tasarım & Yazılım’ın sunmuş olduğu teklif üzerinden aynı süre için uzar. Müşteri bu sürenin bitiminde Bursa Web Tasarım & Yazılım’ın yaptığı değişikliklerden haberdar olmadığı yahut değişiklikleri kabul etmediği yönünde bir bildirimde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Sözleşme süresi içerisinde veya sonunda Müşteri ilave kapasite, donanım değişikliği ister ise; Müşteri mevcut sözleşme süresi bitmeden en az 15 iş günü önceden bu değişiklik taleplerini Bursa Web Tasarım & Yazılım’a iletecektir. Bursa Web Tasarım & Yazılım, bu isteklerin mali ve teknik değerlendirmesini yaparak bildirimi müteakip 7 iş günü içinde hizmetin verilmesine ait değişiklikleri, ilave ücretleri, sözleşmenin değişecek koşullarını Müşteri’ye bildirecektir. Verilen teklif 7 iş günü içerisinde Müşteri tarafından olumlu ya da olumsuz bir bildirim olmadığı takdirde, Bursa Web Tasarım & Yazılım’ın teklifi kabul edilmiş sayılacaktır.

3.4. Müşteri teklifi kabul eder ise, sözleşme yapılan değişikliklere ait yazılı ek protokol ve teknik şartname ile dönem sonunda aynı süre veya değiştirilen süre için geçerli olacaktır.

3.5 Yukarıdaki 3.3 ve 3.4 maddelerinde belirtilen durumlar dışında, Müşteri Bursa Web Tasarım & Yazılım tarafından önerilen yeni şartları reddederse, sözleşme yukarıdaki 3.1 maddesinde belirtildiği şekilde feshedilecektir.

MADDE 4. TARAFLARIN’ ın HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Bursa Web Tasarım & Yazılım, Müşteri’yle her türlü iletişim için Müşteri’nin sözleşmede belirttiği ikamet adresi ile e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin ve e-postanın geçerli bir adres olması konusunda sorumluluk Müşteri’ye aittir. Müşteri’nin e-posta ve ikamet adresinin güncel olmaması yahut kullanılmaması durumunda oluşabilecek 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere tüm maddi ve manevi zararlardan Müşteri sorumlu olacaktır.

4.2. Müşteri Bursa Web Tasarım & Yazılım’a verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmaması nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolayı Müşteri sorumludur.

4.3. Sunucu/sunucularda meydana gelebilecek fiziksel veya yazılımsal bir arıza durumunda oluşabilecek veri/bilgi kayıplarından, arıza süresince Müşteri’nin olası ticari gelir kayıplarından ve benzeri durum veya nedenlerden dolayı maddi veya manevi zararlardan kusuru oranında Taraflar sorumlu tutulacaktır. Tarafların sorumluluk tutarı hiç bir koşulda yıllık hizmet bedelinin 2 katını aşmayacaktır.

4.4. Bursa Web Tasarım & Yazılım hizmet süresince sunucu üzerinde belirlenen kapasitede bağlantıyı problemsiz olarak sağlayacak, Müşteri’ye belirttiği bir internet adresinde düzenli raporlar ile kullanım istatistiklerini belirterek Müşteri’nin kullanımı hakkında bilgi verecektir.

4.5. Türk Telekom/Superonline/Vodafone ’a ait hatlarda meydana gelen arızalar halinde, Bursa Web Tasarım & Yazılım sisteminin çalışması için gerekli başvuru ve arıza takip işlemini gerçekleştirecektir.

4.6. Türk Telekom/Superonline/Vodafone’dan kaynaklanan arızalar ve Bursa Web Tasarım & Yazılım’nın kontrolünde olmayan erişim problemi ve gecikmelerden Bursa Web Tasarım & Yazılım sorumlu tutulamaz.

4.7. Bursa Web Tasarım & Yazılım, mücbir sebep ve Müşteri’nin kusuru olduğu haller dışında Müşteri’nin kiralamış olduğu sunucuya ulaşımını mümkün kılacaktır. Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge, veri ile sunucu üzerinde çalışacak yazılımların kurulması, ayarlanması, yazılım ile ilgili tüm işlemler ve oluşabilecek bütün yazılımsal sorunlar, yazılımların lisansları Müşteri’nin sorumluluğundadır.

4.8. Bursa Web Tasarım & Yazılım, Müşteri’nin talep ettiği hizmet/hizmetleri, belirlenen bedelin ödenmesinin ardından Müşteri’nin kullanımına açar ve Müşteriyi bilgilendirir.

4.9. Müşteri’nin kiraladığı sunucuda meydana gelecek yazılım veya donanım ile ilgili arızalardan dolayı oluşacak bilgi/veri kayıplarına karşın, bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri tamamı ile Müşteri’ye aittir. Bu bilgi kayıplarına karşın Bursa Web Tasarım & Yazılım hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

4.10. Sunucunun kendisinden veya Bursa Web Tasarım & Yazılım’ın kusurundan kaynaklanan bir bilgi/veri kaybı olması durumunda müşterinin tazminat davası açma hakları saklıdır.

4.11. Bursa Web Tasarım & Yazılım, Müşteriye verilen hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için gerekli servis hizmetlerini, bedeli karşılığında vermeyi taahhüt eder.

MADDE 5. KULLANIM ŞARTLARI:

5.1. Müşteri; Web sitesinde muhafaza edeceği ve sunucudan yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta, web sayfalarını ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün Müşteri tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden Müşteri sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece Müşteri tarafından üstlenilecektir. Müşteri, Sağlayıcı’yı her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını, Sağlayıcının bu konularda yükümlülük altına girmesi durumunda müşteriye rücu hakkının da saklı olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.2. Sağlayıcı, sunucudan yayınlanacak veri, e-posta, web sayfaları ve tüm elektronik bilgiler bakımından hukuka aykırı içerik bulunup bulunmadığını denetleme yetki ve sorumluluğuna sahip olmadığından; Müşteri, yayınladığı tüm hukuka aykırı içerikten tek başına sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Buna rağmen herhangi bir sebeple Sağlayıcı aleyhinde idari, hukuki ve/veya cezai takibata girişilmesi halinde Müşteri, öncelikle dava ve şikayetler bakımından içerikle ilgili tüm sorumluluğun kendisine ait bulunduğunu savcılık makamları ve mahkemelere bildirecek olup, bunun dışında Sağlayıcı’nin uğrayacağı 3. Kişilere ait bulunan zararlarda dahil olmak üzere maddi ve manevi tüm zararı tazminle mükelleftir.

5.3. Bursa Web Tasarım & Yazılım; yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle ve herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü değildir. Bu nedenle Müşteri, internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kontrol edecektir. Kendisine ulaşan bilgilerin doğruluğundan ve içeriğinden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Müşteri’ye aittir.

5.4. Müşteri, kullandığı hizmet ile pornografik, erotik içerikte yayınlara; casino, başta loto, toto, iddia, tahmin olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere şans oyunlarına ilişkin ve/veya bu tür oyunları teşvik edici yayınlara; başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 556 Sayılı Marka KHK’sı, 551 Sayılı Patent KHK’sı ve 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımlara ilişkin KHK hükümleri ile 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu da dahil olmak üzere yürürlükteki Türk hukuk mevzuatı ve Web Sitesine erişimin mümkün olduğu yabancı ülkelere ait hukuk mevzuatı kapsamında suç teşkil eden içerikte yayınlara yer vermeyeceğini, genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya Müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde kapsamında yasak içerik niteliğinde olan yayınlara yer verilen başkaca web sitelerine ait linklere yer vermeyeceğini, söz konusu web sitelerinin tanıtımı yapmayacağını, download izni verilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.5. İşbu maddeye aykırılık halinde Sağlayıcı’nin ilgili içeriği değiştirme, düzenleme, engelleme, askıya alma ve silme hakkı yanında Web Sitesinin yayınını durdurma, yayından kaldırma ve Sözleşmeyi tazminat ödemeksizin veya başkaca bir yükümlülük altına girmeksizin derhal feshetme hakkı saklıdır. Sağlayıcının da sunucu ve internet hat hizmetlerini sözleşmede anlaşıldığı şekilde sağlamaması durumunda müşteri mevcut sorunu sağlayıcıya yazılı olarak bildirecek, 24 saat içerisinde sorunun çözülmemesi halinde, müşterinin sözleşmeyi fesh etme hakkı saklıdır.

5.6. Müşteri; lisanssız yazılım kullanamaz, kullandırılamaz, telif haklarıve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve 3. şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapılamaz. Müşteri, Sağlayıcı’nın talep etmesi halinde kurulu olan yazılımların ve sonrasında  kurulacak olan yazılımların lisanslarının ve bu lisanslara ait faturaların birer kopyasını verecektir. Söz konusu lisans belgeleri İşbu sözleşme geçerli olduğu sürece Sağlayıcı’ya verilmesi gerekmektedir. Yüklenen yazılımlardan dolayı her türlü hukuki ve cezai sorumluluk maddi ve manevi tazminat talepleri de dahil olmak üzere münhasıran Müşteri’ye aittir. Lisans sahibi ile Müşteri arasında doğacak tüm ihtilaflardan Müşteri sorumlu olacaktır. Buna rağmen herhangi bir sebeple Sağlayıcı aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde Müşteri, Sağlayıcı’nın uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir.

5.7. Web sitesi ve mail hesapları ile ilgili internet üzerinden gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı Müşteri, gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. Müşteri gerekli tedbir ve önlemlerini almaz gereken özeni göstermez, kullandığı bilgisayarda gerekli güvenlik önlemlerini almadığı için  veya alınan tedbirlerin güvenli Email, FTP ve kontrol paneli şifresi belirlenmemesi gibi veya bunların kolay tahmin edilebilir şekilde belirlenmesi sonucu yetersiz kalmasında kendi sunucusu veya kiralanan sunucu ile beraber diğer Sağlayıcı bünyesindeki sunucuların kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran Müşteri sorumludur. Sağlayıcı’nın ve bu nedenlerle oluşan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmaması ile beraber verdiği hizmeti kısıtlama, tamamen durdurma, askıya alma ve gerekli çözüm sağlanamadığı takdirde sözleşmeyi tazminatsız ve bildirimsiz olarak derhal feshetme hakkı saklıdır.

5.8. Müşteri, iş bu sözleşme kapsamında olan sunucular üzerinde 5651 sayılı yasa gereğince yer sağlayıcılara yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 1 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da Sağlayıcı’ya bildireceğini, aksi halde Sağlayıcı’nın uğrayacağı zararları ve masrafları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin aslına uygun yapılmaması yahut geç yapılması sebebi ile 3. Kişilerin uğrayacağı zararlarda dahil olmak üzere tüm maddi ve manevi zararlardan Müşteri sorumlu olacaktır.

5.9. Müşteri bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca sağlayıcının bildirimsiz ve tazminatsız olarak, hiçbir yükümlülük altına girmeden sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.

5.10. Müşteri, Sağlayıcı’nın, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.11. Müşteri, Sağlayıcı tarafından verilen hizmetlerin münhasıran Sağlayıcı’nın mülkiyetinde olduğunu, hizmete ilişkin tüm yazılım, program ve içeriğin, marka, patent, tasarım tescillerinden kaynaklanan tüm haklar ile her türlü konu hakkındaki bilgimiz ve fikri ve sınai mülkiyet hakkının Sağlayıcı’ya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.12. Servis kullanım şartlarının ihlalinden haberdar olunduğu takdirde Sağlayıcı, bilgi silme, yayını durdurma, zararlı yayınları bloke etme, erişimi engelleme gibi önlemler alma hakkı saklıdır. Ayrıca kullanma şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan Müşteri’ye karşı Sağlayıcı’nın alacağı tedbirlere karşı Müşteri hiçbir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz.

5.13. Müşteri tarafından web sitesinde yapılacak olan her türlü faaliyetten kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai mükellefiyet Müşteri’ye ait olup, yapılan faaliyetten doğacak her türlü hak, alacak, borç ve mükellefiyet Müşteriye aittir.

5.14. Müşteri alan adını kedi hesabında tutmak istediğinde, yıllık yenileme ve bakımlarını yapmakla yükümlüdür.

5.15. Müşteri web sitesinin hosting’ini kendi hesabında tutmak istediğinde web sitesinin ve mail hesaplarının sorumluluğu koşulsuz olarak kendisine aittir. Oluşabilecek sorunlardan kendisi sorumlu olacaktır. Bursa Web Tasarım & Yazılım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MADDE 6. ÜCRET VE ÖDEME

6.1. Müşteri, işbu sözleşme gereği sunulan hizmet karşılığında tarafına iletilmiş olan fiyat teklifindeki bedeli, imzasına müteakip en geç 7 işgünü içerisinde nakden banka hesabına veya Bursa Web Tasarım & Yazılım’ın, işbu sözleşmenin akdedilmesi sırasında ya da sonrasında sözleşme borcunu yerine getirmek amacı ile kredi kartı veya hesaba havale/EFT ile ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Devam eden süreçte alınacak olan her sunucu hizmeti bu sözleşmeye tabii olacak olup yeni bir sözleşme taraflara iletilmeyecektir. Bursa Web Tasarım & Yazılım ödeme sonucu hizmet aktivasyonunu yapar ve ödeme sonrasında faturayı düzenleyecek ve Müşteri adresine postalayacaktır. T.C. kanunları çerçevesinde gerekli ise Ö.İ.V. veya K.D.V bedeli ve diğer oluşabilecek tüm vergiler faturaya ayrıca ilave edilebilecektir. Ödeme gününün resmi tatil olması durumunda Müşteri ödemesini tatil öncesi yapacaktır.

6.2. Türk Lirası ile satılmayan hizmetler için, ücret fatura tarihindeki merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

6.3. Müşteri hizmet ücretini 7 gün içerisinde peşin olarak havale/EFT yoluyla ya da kredi kartı ile veya Bursa Web Tasarım & Yazılım ‘ya elden ödemekle yükümlüdür. Ödemenin gecikmesi durumunda Bursa Web Tasarım & Yazılım vade farkı faturası kesme hakkını saklı tutar. Son ödeme tarihi itibari ile ödeme yapılmadığı takdirde 7 gün içerisinde Bursa Web Tasarım & Yazılım müşteri’ye sunduğu hizmeti durdurur ve buna takiben 5 gün sonra Müşteri’ye ait olan verileri siler ve sistemi kapatır. Verilerin silinmesi ve sistemin kapatılması durumundan tahakkuk hak ve alacakları saklı kalacaktır ve verilerin silinmesi ve sistemin kapatılmasından dolayı müşteri Bursa Web Tasarım & Yazılımdan hiçbir hak ve zarar tazmini talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder

6.5. Bursa Web Tasarım & Yazılım, Müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, durdurma, askıya alma hakkı yanında ayrıca işbu sözleşmeyi hiçbir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin tek taraflı olarak derhal feshetme hakkını saklı tutar.

MADDE 7. ÜCRETİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ

7.1. Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık belirlenen vadede ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş olacak ve mütemerrit sayılacaktır. Bu durumda Bursa Web Tasarım & Yazılım kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme ücreti talep edebilir. Müşteri bu gecikme ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.2. Müşteri, işbu sözleşmeden doğan her tür alacak için Bursa Web Tasarım & Yazılım’ın dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.3. Müşteri, işbu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde Bursa Web Tasarım & Yazılım’ın teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.4. Müşteri, işbu sözleşme uyarınca ödemesi gereken faturaları vade tarihinde ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Faturanın en geç 15 gün içerisinde ödenmemesi durumunda Bursa Web Tasarım & Yazılım müşterinin internetini kesme, sunucusunu kapatma, verdiği tüm hizmetleri askıya alma/durdurma haklarını haizdir. Müşteri bu konuları peşinen ve gayri kabili rücu olmak üzere kabul eder.

MADDE 8. TARAFLARIN HUKUKİ İLİŞKİSİ

Müşteri işbu sözleşme ile Bursa Web Tasarım & Yazılım’nın temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi ünvan ve statüleri kazanamayacağını kabul eder, kendisi ile ilgili üçüncü şahıslarla karşı ticari evrakında, tanıtım vasıtalarında, broşür ve ilanlarda, internet sitesinde, referansları arasında bu şekilde bildirimde bulunamaz.

MADDE 9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

9.1. Taraflar birbirine 30 (otuz) gün önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin sonlandırabilir. Bu durumda, Bursa Web Tasarım & Yazılım tarafından işbu sözleşmenin feshi tarihine kadar yapılan tüm hizmetlerin bedeli Müşteri tarafından ödenir, ancak Müşteri tarafından önceden ödenip de henüz kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, Müşteri’ye iade edilir.

9.2. Müşteri’nin bu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde Bursa Web Tasarım & Yazılım, Müşteri’ye sağlanan hizmetleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda önceden ödenen ücretler iade edilmez.

9.3. Taraflardan herhangi birinin, sözleşmenin bitim tarihinden en az 30 (otuz) gün önce karşı tarafın elinde olacak şekilde yazılı bildirim yapmaması durumunda, Bursa Web Tasarım & Yazılım takip eden dönem için yenileme yapacaktır. Herhangi bir bildirim olmaması halinde sözleşme otomatik olarak aynı süre için kendiliğinden uzayacak olup, yeni dönemde sözleşme bedeli yüzde 10’dan aşağı olmamak kaydı ile TEFE+TÜFE/2 oranında arttırılacaktır. Bu iki seçenekten yüksek olanı “sözleşme bedeli artış oranı” olarak kabul edilecektir.

9.4. Bursa Web Tasarım & Yazılım’ın bu sözleşmenin koşullarını ihlal etmesi durumunda, Müşteri 3 gün önceden Bursa Web Tasarım & Yazılımya yazılı bir iletişim sunarak sözleşmeyi derhal feshedebilir.

MADDE 10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Bursa Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 11. MÜCBİR SEBEP

11.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.  

11.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

MADDE 12. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, işbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Bursa Web Tasarım & Yazılım’ya ait, her türlü defter ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul eder. Bu madde HMK 193. maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıda belirtilen delillerden başka delil ikame edilemez.

MADDE 13. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

Taraflar, işbu sözleşme gereği hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde devir ve temlik edemez. Müşteri, Bursa Web Tasarım & Yazılım adına ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz. Bu hükme aykırı olarak devir ve temlik söz konusu olsa dahi Tarafların her türlü sorumluluğu devam eder.

MADDE 14. GİZLİLİK

14.1 Bu sözleşmenin süresi boyunca ve sonraki beş (5) yıl boyunca, taraflardan biri diğer tarafın Gizli Bilgilerini, kendi Gizli Bilgilerini koruduğu ölçüde korumayı ve bu Gizli Bilgileri yalnızca bu sözleşme kapsamında kullanmayı kabul eder. Taraflardan biri, diğerinin Gizli Bilgilerinin yetkisiz olarak ifşa edilmesini veya kullanılmasını önlemek için tüm önlemleri almayı kabul eder ve yalnızca bu Gizli Bilgileri bilmesi gereken çalışanlara, danışmanlara, acentalara veya yüklenicilere bu maddede belirtildiği şartlarla paylaşabilir.

14.2. Taraflar, ilgili tüm çalışanları, acenteleri, danışmanları ve yüklenicileri diğer tarafın Gizli Bilgilerinin ve Madde 14’ün hükümleri kapsamında Gizli Bilgilerinin gizlilik yapısı hakkında bilgilendirecek ve çalışanları, danışmanları, acenteleri ve yüklenicileri tarafından bu bilgilerin kullanımının uygunluğu sağlayacaktır.

14.3. Bu Sözleşme kapsamında açıkça izin verilenler dışında, her ne nedenle olursa olsun, bu Sözleşmenin feshi veya sona ermesi üzerine, Taraflar derhal diğerinin Gizli Bilgilerini kullanmayı bırakacak ve diğer tarafın bilgilerini imha edecek veya kalıcı olarak silecektir. Gizli Bilgilerin tüm kopyaları elindeki veya kontrolündeki her bir tarafın, Geçerli Yasaların gerektirdiği sürece Gizli Bilgileri saklamasına izin verilecektir.

14.4. Bu sözleşmenin kapsamı, Gizli Bilgiler, finansal, pazarlama ve personel bilgileri, teknikleri, süreçleri, ticari sırları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, taraflardan birinin diğerine ifşa ettiği her türlü (yazılı veya sözlü dahil) tüm gizli bilgiler anlamına gelen, teknik bilgi, tasarımlar, metodolojiler, şemalar, fikirler, analizler, istatistikler, performans bilgileri, kullanıcı belgeleri, dahili belgeler, planlanan veya güncel ürün veya hizmetlerin ayrıntıları, müşteri veya tedarikçi bilgileri, finansal kayıtlar, ödeme ayrıntıları, İşlem Verileri, müşteri bilgisi, bilgisayar kayıtları veya yazılımları, özellikleri, API’leri, modelleri, prototipleri, kompozisyonları, örnekleri veya söz konusu tarafın ticari veya işleriyle ilgili veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili veya bunlarla ilgili olabilecek veya gizli veya gizli olarak işaretlenmiş diğer bilgiler.

14.5. Taraflar sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, işbu madde altında düzenlenenler ile sınırlı olmaksızın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) “Veri Sorumlusu” ve “Veri İşleyen” için öngördüğü tüm yükümlülüklere uymak zorundadır. Taraflar sözleşme’nin ifası sırasında veya sözleşmenin ifasıyla bağlantılı olarak öğrendiği kişisel verileri ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken çalışanlarına sözleşmenin ifası ile ilgili ve gerekli olduğu ölçüde verebilecek olup, çalışanlarının da sözleşmenin maddedeki yükümlülüklerine uygun davranmasını temin etmek yükümlülüğündedir. Taraflar; Kişisel verileri 6698 sayılı Kanun’a ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak elde ettiğini, işleme ve aktarım konusunda gerekli aydınlatma yükümlülükleri ve gerekiyorsa açık rıza şartlarını yerine getirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklı her türlü zarardan taraflar kendisi münferiden sorumlu olacaktır.

MADDE 15. TEBLİGATLAR

Tarafların işbu Sözleşmede belirtilen adresleri kanuni tebligat adresleri olup, söz konusu adreslerin değişmesi ve bu değişikliğin karşı tarafa 7 gün içerisinde yazılı olarak ve iadeli – taahhütlü şekilde bildirilmemesi halinde, Sözleşmede belirtilen adreslere yapılan tebligatlar usulüne uygun ve geçerli sayılacaktır.

MADDE 16. VERGİLER VE HARÇLAR

İşbu Sözleşmede tanımlanan işlerin yapılması ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca öngörülen damga vergisi dahil tüm vergiler, resimler, harçlar ve lisanslara ait ödemeler Müşteri tarafından karşılanacaktır.

MADDE 17. TEMSİL VE GARANTİLER

Taraflardan her biri, diğer tarafa işbu Anlaşmaya yürürlüğe girmesiyle birlikte aşağıdaki konularda garanti verir:

(a) Her zaman yürürlükteki tüm Yasalara ve Kurallara uyacaktır;

(b) İşbu Anlaşmaya ve yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tüm haklara, yetkilere, otoriteye, izinlere, lisanslara, rızalara, izinlere ve yetkilere sahip olduğunu ve bunları sürdürecektir;

(c) Buradaki yükümlülüklerini makul beceri ve özenle ve geçerli yasalara uygun olarak yerine getirecektir;

(d) Anlaşma kapsamındaki veri koruma ve gizlilik yükümlülüklerine uymak için yeterli politikaları, prosedürleri, sistemleri ve kontrolleri (personel eğitimi, iç kontroller ve teknik ekipman dahil) bulunduracak ve sürekliliğini sağlayacaktır.

MADDE 18. SON HÜKÜMLER

İş bu sözleşme bununla birlikte 18 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. Bu sözleşmede yapılacak hiçbir değişiklik, Taraflar tarafından yazılı ve imzalı olarak yapılmadıysa geçerli veya etkili olmayacaktır. Bu Sözleşme, tarafların arasındaki tüm anlaşmayı temsil eder. Türkçe ve İngilizce düzenlenmiş metinler arasında farklılık olması durumunda Türkçe yazılmış olan sözleşme maddeleri geçerli olacaktır.